ഇൻഡക്ഷൻ മെൽറ്റിംഗ് അലൂമിനിയം

വിവരണം

ആർ.എഫ്.ഇ. ഇന്ധന താപനത്തിനൊപ്പം ഇൻഡിംഗ് അലുമിനിയം ഫർണസ്

ഇൻഡക്ഷൻ-മെൽറ്റിംഗ്-അലൂമിനിയം

 

 

 

 

 

 

അലുമിനിയം ചൂളയെ ഉരുകുന്നത് ടിൽറ്റിംഗ്