ഇൻഡക്ഷൻ ഉരുകൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ

വിവരണം

MF Induction with Induction ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ-ഇരുമ്പ് സ്റ്റീൽ ഉരുകൽ ചൂള

ഇൻഡക്ഷൻ ഉരുകൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ

 

 

 

 

 

 

 

ഉത്തേജനം ഉരുക്ക് വയർ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ടിൽറ്റിംഗ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഉരുകൽ ചൂടൽ ചൂട്