ഇൻഡക്ഷൻ ഉരുകൽ കോപ്പർ

വിവരണം

ഇൻഡക്ഷൻ മെൽറ്റിംഗ് കോപ്പറും അലോയ്സും RF, MF ഇൻഡക്ഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ഫർണസ്

ഇൻഡക്ഷൻ ദ്രവണ ചെമ്പ്

 

 

 

 

 

 

ഇൻഡക്ഷൻ ദ്രവണ ചെമ്പ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഉത്തേജക ചെമ്പ് ഉരുകൽ ചൂള

 

 

 

 

 

 

 

ഉദ്വമന സ്മെൽറ്റിംഗ് ചെമ്പ് പ്രക്രിയ
ഇൻഡക്ഷൻ ദ്രവണ ചെമ്പ്