സ്വർണം

വിവരണം

ആർ.എഫ്-മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹീറ്ററുമായി ഇൻഡക്ഷൻ സ്വർണ്ണ ഫർണസ് ഉരുകൽ

gold_melting

 

 

 

 

 

 

 

ഇൻഡക്ഷൻ സ്വർണം

 

 

 

 

 

 

സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഉരുകി

 

 

 

 

 

 

ഇൻഡക്ഷൻ സ്വർണം