സൂപ്പർഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

=