ഇങ്കിംഗിൽ ഫിറ്റിംഗ് സ്റ്റോട്ടർ, റോട്ടോ എന്നിവ ചുരുക്കുക

വിവരണം

ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തപീകരണ ഉപകരണത്തിനൊപ്പം ഇൻഡിക് ഷൈങ്ക് ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടോറും

ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള സ്ട്രിറ്റർ_അഡ്_റട്ടോട്ടർ ചുരുക്കുക

 

 

 

 

 

 

ഉചിതമായ സ്റ്റേറ്ററും റோட்டറുമായി ചുരുക്കുക

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫിറ്റർ സ്റ്റേറ്ററെയും റோட்டറേയും ചുരുക്കുക

 

 

 

 

 

 

 

 

സ്റ്റോർ റോട്ടർ