ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ സിദ്ധാന്തം PDF

ഈ പുസ്തകത്തിലെ “ലോഹത്തിന്റെ ചൂട് ചികിത്സ” എന്ന അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ, മോട്ടോർ വിൻ‌ഡിംഗ് എന്നിവയിൽ താപം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതനുസരിച്ച്, ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചതിനാൽ ചൂടാക്കൽ നഷ്ടം കുറച്ചുകൊണ്ട് മോട്ടോറുകളും ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. വികസനം … കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ തത്വത്തിന്റെയും പ്രയോഗങ്ങളുടെയും PDF

ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ തത്വവും അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഗവേഷണത്തിനായുള്ള PDF ഡൗൺലോഡ് വൈദ്യുതകാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ, കേവലം ഇൻഡക്ഷൻ, വൈദ്യുതചാലക വസ്തുക്കൾ (ലോഹങ്ങൾ) ഒരു ചൂടാക്കൽ സാങ്കേതികതയാണ്. ലോഹങ്ങളുടെ ഉരുകൽ, ചൂടാക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി താപ പ്രക്രിയകളിൽ ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണം പതിവായി പ്രയോഗിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലിൽ താപം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്വഭാവം ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണത്തിന് ഉണ്ട്… കൂടുതല് വായിക്കുക