ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻഡിക്കേക്ഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് വീഡിയോ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻറക്ഷൻ ഫേസിംഗ് ഇൻഡിക് വീഡിയോ പൂർണ്ണ-ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിംഗ് ഫർണസ്സ്