രാസ പാത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ താപനം | ഏത് ദ്രാവക സംസ്കരണത്തിനും ലഭ്യമായ ഏറ്റവും നൂതനമായ കൃത്യമായ ചൂടാക്കൽ രീതിയാണ് ബാച്ച് റിയാക്ടറുകൾ.