വിവിധ വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകൾക്കായി നിയന്ത്രിത ചൂടാക്കൽ പരിതസ്ഥിതികൾ നൽകാനും തീവ്രമായ താപനിലയെ നേരിടാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണമാണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് ചൂളകൾ. അനീലിംഗ്, ബ്രേസിംഗ്, സിൻ്ററിംഗ്, ടെമ്പറിംഗ് തുടങ്ങിയ താപ ചികിത്സ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ചൂളകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ഘടനാപരമായ സമഗ്രതയും ഉള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു.

=