വെൽഡിംഗ് മെഡിക്കൽ മാസ്ക് കെഎൻ 95 ഇയർലൂപ്പിനായി പോർട്ടബിൾ അൾട്രാസോണിക് മാസ്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

കെ‌എൻ‌95 ഫെയ്‌സ് ഇയർ‌ലൂപ്പ്, നോൺ‌വെവൻ ഫാബ്രിക്, മാസ്ക് എന്നിവ ബോണ്ടിംഗിനായി പോർട്ടബിൾ അൾട്രാസോണിക് മാസ്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ-പോർട്ടബിൾ മാസ്ക് അൾട്രാസോണിക് വെൽഡർ. കെ‌എൻ‌800, മാസ്‌ക് ഇയർ ലൂപ്പ് സ്‌പോട്ട് വെൽഡിംഗ്, അൾട്രാസോണിക് ഫെയ്‌സ് മാസ്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയ്‌ക്കായി 28W 95KHz പോർട്ടബിൾ മാസ്‌ക് പോർട്ടബിൾ അൾട്രാസോണിക് മാസ്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ. N95 ഫെയ്‌സിനായി ഫെയ്‌സ് മാസ്ക് അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ… കൂടുതല് വായിക്കുക