ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ PDF

ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഭ physical തിക തത്വങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ the വർക്ക്പീസിലെ ഉയർന്ന താപനില (മിക്ക കേസുകളിലും). Heating ഹ്രസ്വ ചൂടാക്കൽ സമയത്തിനുള്ള ഉയർന്ന വൈദ്യുതി സാന്ദ്രത (പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും). Frequency ഉയർന്ന ആവൃത്തി (പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും). Sources വർക്ക്പീസിനുള്ളിൽ താപ സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇൻഡക്ഷൻ തപീകരണ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ-ചൂടാക്കൽ-അടിസ്ഥാനങ്ങൾ. Pdf